1

Get Adobe Flash player

1_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ 1998

2_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ 2012

3_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໃຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 2005

4_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ 2012

5_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ 2005

6_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ 2013

7_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ2009

8_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ 2005

10_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ 2007

11_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເມືອງ 2005

12_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ 2012

13_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ 2012

14_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ 2005

15_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍວິສະຫະກິດ 1994

16_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ

17_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພຶດ 2008

18_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ

19_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ 2009

20_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ

21_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ 2010

22_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເອດໄອວີ

23_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໄຊ້

24_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2010

25_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນະຄານ 1995

26_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນະຄານທຸລະກິດ 2006

27_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ 2012

28_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ 2012

29_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕນິກ 2013

30_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ 2005

31_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ 2012

32_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ 2004

33_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 2008

34_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ 1999

35_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ 2012

36_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ 2013

37_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ 2013

38_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ 2003

39_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ 2012

40_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ 2012

41_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ 1990

42_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ 1999

43_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ 2013

44_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ

45_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2006

46_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ 1999

47_ ກົດໝາຍວ່າດ່ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ 2006

48_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ

49_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ-ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ 1996

50_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ 2012

51_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ 2012

52_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2013