1

Get Adobe Flash player

1_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໃຂຄຳຮ້ອງທຸກ 2005

2_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ 2007

3_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 2012

4_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນອັກຄີໄພ 2007

5_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນ-ນອກສັນຍາ 2008

6_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 2013

7_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 2008

8_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 2010

9_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 2007

10_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ 2006

11_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ 2010

12_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ 2009

13_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ 2009

14_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ 2004

15_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 2004

16_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ 2013

17_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ 2003

18_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2004

19_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2003

20_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 2009

21_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ

22_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ 2012

23_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ

24_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ

25_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ 2012

26_ ກົດໝາຍອາຍາ 2005

27_ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງມາດຕາ 146​ ກໝ.ອຍ-ມາດຕາ 75-76 ກໝ.ຢາເສບຕິດ 2013