1

Get Adobe Flash player

1_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ 2007

2_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

3_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ-ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ

4_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ-ກັນພະຍາດ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ 2012

5_  ກົດໝາຍກຳມະບານລາວ 2007

6_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ 2012

7_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ 2008

8_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊື່ມວນຊົນ 2008

9_  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 2005

10_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶບທອດມູນມໍລະດົກ 2008

11_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ 2007

12_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ 2008

13_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 2006

14_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 2006

15_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ 2009

16_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ 2009

17_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 2009

18_ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ 2012